Terapia
       Podejmujemy różnego rodzaju działalność terapeutyczną. Oddziaływania te są rozłożone w czasie i wymagają zaangażowania zarówno pracowników Poradni, jak i osób zainteresowanych.
       Celem terapii jest udzielanie pomocy i wsparcia przy rozwiązywaniu różnorodnych trudności i problemów dzieci i młodzieży.
       W Poradni prowadzona jest terapia: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz terapia rodzin.
Dotyczą one:

 • Terapia pedagogiczna skupia się na usuwaniu przyczyn i następstw ogólnych bądź
      specyficznych trudności w nauce. Zazwyczaj opiera się ona na pracy
      korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem.

 • Indywidualna terapia psychologiczna służy wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań
      i poprawie funkcjonowania dziecka w jego środowisku. Odbywa się ona w formie
      systematycznych spotkań i polega na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem oraz
      konsultacji z jego rodzicami.

 • Biorąc pod uwagę fakt, iż zgłaszane problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci,
      mają szerszy kontekst i złożone przyczyny, staramy się wykorzystać podejście
      systemowe do problemu. Z tego względu prowadzimy również terapię rodzin. Jest
      ona realizowana przez terapeutów w formie wspólnych spotkań z dzieckiem
      i członkami jego rodziny.

 • Proponując pomoc osobom z różnego rodzaju zaburzeniami mowy prowadzimy
      terapię logopedyczną. Działania terapeutyczne, w zależności od zdiagnozowanego
      zaburzenia, prowadzą do poprawy komunikacji językowej w aspekcie społecznym
      i indywidualnym. Powoduje to lepsze funkcjonowania dziecka w szkole, zapobiega
      trudnościom w nauce i korzystnie wpływa na jego rozwój emocjonalny.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
  Liczba odwiedzin: 7544