W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych specjaliści z PPP-P w Piekoszowie, we współpracy ze specjalistami ŚCDN w Kielcach, przeprowadzili 3 szkolenia, w których wzięli udział nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.

Były to drugie warsztaty z cyklu szkoleń dot. ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, specyfiki funkcjonowania dziecka/ucznia z zespołem Aspergera, oraz ucznia zdolnego.

Spotkania odbyły się w formie on-line i składały się z dwóch części: webinarium oraz pracy indywidualnej na platformie e-learningowej.

 

17 listopada 2020 roku odbyło się webinarium „Diagnoza – zalecenia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”. Pierwsza część została przeprowadzona przez Martynę Paprocką – pedagoga i Małgorzatę Karcz – logopedę (PPP-P). Druga część spotkania odbywała się w formie dyskusji na czacie i była prowadzona przez Katarzynę Plutę, (ŚCDN).

Celem warsztatów było przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia wstępnej diagnozy ucznia pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii) na różnych etapach kształcenia.

Tematyka szczegółowa obejmowała wstępną diagnozę dokonywaną przez nauczyciela oraz elementy diagnozy specjalistycznej w poradni (jak przygotować dziecko i rodzica do badania w poradni, jak rozumieć wskazówki i zalecenia oraz jak dostosować pracę z uczniem na lekcji do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się). 

W warsztacie wzięło udział 26 nauczycieli.

 

23 listopada 2020 roku odbyło szkolenie „Specyfika funkcjonowania dziecka/ucznia z zespołem Aspergera”. Zostało ono przeprowadzone przez Edytę Witasik - psychologa, Magdalenę Jerzak - pedagoga (PPP-P) oraz Izabelę Juszkiewicz (ŚCDN).                                   

Pierwsza część webinarium poświęcona była wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem etapu edukacyjnego, indywidualizacji pracy terapeutycznej dziecka/ucznia z zespołem Aspergera oraz wspomaganiu procesu edukacyjno – terapeutycznego z wykorzystaniem e - narzędzi. Drugą część stanowiła pracę indywidualną uczestników na platformie e-learningowej ŚCDN. W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby.

 

26 listopada 2020 roku odbyło się szkolenie „Uczeń zdolny” Zajęcia poprowadziły specjalistki: Małgorzata Gąsior -psycholog i Anna Kwiatkowska- pedagog oraz Marzanna Kostecka-Biskupska i Agnieszka Salwa (ŚCDN).Tematyka szkolenia dotyczyła wyzwań, jakie stoją przed nauczycielami pracującymi z uczniami zdolnymi. W czasie webinarium uczestnicy poznali model pracy z uczniem zdolnym, pogłębili wiedzę na temat rozwijania funkcji poznawczych oraz emocjonalno-społecznych dzieci zdolnych. Dowiedzieli się także, jakie są najważniejsze zasady współpracy z rodzicami uczniów zdolnych. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób.

Jak mówili uczestnicy warsztatów otrzymali oni wiele praktycznych wskazówek do pracy z uczniami. Na platformie e-learningowej zostały zamieszczone również materiały uzupełniające do zajęć, z których nauczyciele mogą skorzystać w dowolnym momencie.