Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019. 01. 19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021. 01. 31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępna cyfrowo,
 • mapa nie zapewnia dostępności,

Powody wyłączenia:

 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • niektóre dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona internetowa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie jest na bieżąco aktualizowana, tak aby spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych polegające na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021. 01. 28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony nie są dostępne skróty klawiaturowe wspomagające dostępność cyfrową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor PPP-P w Piekoszowie mgr Beata Osmólska- Kaleta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc               na numer telefonu 41 306-11-15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie mieści się w  budynku, Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie         ul Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów.

 1. Do Poradni prowadzi jedno wejście (wejście główne ZPO w Piekoszowie).
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 3. Sekretariat Poradni mieści się na parterze, a gabinety na I piętrze.
 4. Szerokość korytarzy i drzwi do pomieszczeń zapewnia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 5. Przy wejściu głównym jest portiernia, w związku z tym istnieje możliwość przywołania pracownika Poradni.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 8. W budynku nie ma windy.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 11. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 12. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

 Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Gabinet i Sala Integracji Sensorycznej oraz Doświadczania Świata Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie  mieści się w budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, Podzamcze 46, pawilon nr 2, 26-060 Chęciny.

 1. Do gabinetu i sal prowadzi jedno wejście (wejście główne PMOW w Podzamczu).
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 3. Gabinet oraz sale mieszczą się na parterze.
 4. Szerokości korytarzy i drzwi pomieszczeń zapewnia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 5. Przy wejściu głównym jest portiernia, w związku z tym istnieje możliwość przywołania pracownika Poradni.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie jest wyposażona w system wzywania pomocy.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 11. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 12. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dot. dostępności architektonicznej jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie mgr Beata Osmólska- Kaleta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 306-11-15.

 

Pobierz plik