Nazwa programu – ERASMUS +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa

strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”

Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”

Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.

Wartość projektu – 207 386 EURO

Koordynator Projektu: Powiat Kielecki

Partnerzy:

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia
 • Innovation Frontiers IKE – Grecja
 • Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

 

Cel główny projektu: 

Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE,
 • wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki,
 • poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
 • zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. 

 

 

 

Uczestnicy: 

Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE, udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.

 

Działania:

 • zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych,
 • zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestników z 4 krajów:

Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji,

 • opracowanie poradnika dla nauczycieli,
 • opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego,
 • przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.

 

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:

 • zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE,
 • zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE,
 • zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich,
 • podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektów zakresie wspierania uczniów o SPE,
 • zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli,
 • podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE,
 • zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.