Podejmujemy różnego rodzaju działalność terapeutyczną. Oddziaływania te są rozłożone w czasie i wymagają zaangażowania zarówno pracowników Poradni, jak i osób zainteresowanych.

Celem terapii jest udzielanie pomocy i wsparcia przy rozwiązywaniu różnorodnych trudności i problemów dzieci i młodzieży.
W Poradni prowadzona jest terapia: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz terapia rodzin.
Dotyczą one:

 • Terapia pedagogiczna skupia się na usuwaniu przyczyn i następstw ogólnych bądź
  specyficznych trudności w nauce. Zazwyczaj opiera się ona na pracy
  korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem.

 • Indywidualna terapia psychologiczna służy wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań
  i poprawie funkcjonowania dziecka w jego środowisku. Odbywa się ona w formie
  systematycznych spotkań i polega na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem oraz
  konsultacji z jego rodzicami.

 • Biorąc pod uwagę fakt, iż zgłaszane problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci,
  mają szerszy kontekst i złożone przyczyny, staramy się wykorzystać podejście
  systemowe do problemu. Z tego względu prowadzimy również terapię rodzin. Jest
  ona realizowana przez terapeutów w formie wspólnych spotkań z dzieckiem
  i członkami jego rodziny.

 • Proponując pomoc osobom z różnego rodzaju zaburzeniami mowy prowadzimy
  terapię logopedyczną. Działania terapeutyczne, w zależności od zdiagnozowanego
  zaburzenia, prowadzą do poprawy komunikacji językowej w aspekcie społecznym
  i indywidualnym. Powoduje to lepsze funkcjonowania dziecka w szkole, zapobiega
  trudnościom w nauce i korzystnie wpływa na jego rozwój emocjonalny.

W celu pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi prowadzimy w Poradni trening umiejętności społecznych. TUS realizujemy w grupach od 2 do 6 osób. Doboru uczestników do grup dokonują specjaliści Poradni wg odpowiednich kryteriów m.in. wiek uczestników, występujące u nich problemy lub zaburzenia, wcześniejsze doświadczenia związane z pracą grupową.

Grupy TUS organizujemy na początku każdego roku szkolnego - na podstawie wcześniej złożonych przez rodziców wniosków do Poradni oraz po bezpośrednich konsultacjach z rodzicami w tej sprawie.