Poradnia prowadzi działania interwencyjne w zakresie:

  • rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych ucznia,
  • wspierania w sytuacjach kryzysowych, (np. zagrożenia uzależnieniem, klęski
    żywiołowe, kataklizmy itp.),
  • zapewnienia współpracy osób i instytucji pomagających uczniowi w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzimy także interwencje i mediacje np. w przypadku konfliktów w klasie, nieporozumień między uczniami a nauczycielami, nauczycielami a rodzicami itp.