Podstawą w pracy psychologów, pedagogów i logopedów jest diagnoza zgłoszonego problemu. Jest to proces, w czasie którego poszukujemy odpowiedzi na pytania o przyczynę problemu z jakim zwracają się do nas klienci. Wykorzystujemy przy tym posiadaną wiedzę, specjalistyczne metody i dodatkowe informacje dotyczące dziecka.

Przeprowadzając diagnozę określamy umiejętności, mocne strony dzieci i młodzieży oraz przyczyny występujących trudności. Dzięki temu możemy skutecznie udzielać pomocy dziecku, rodzicom czy nauczycielom.

Wyniki badań, nasze spostrzeżenia, sugestie i wnioski formułujemy w opiniach, które wydajemy na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Jeżeli w celu wydania opinii konieczne jest rozszerzenie diagnozy o specjalistyczne badania, prosimy rodziców o przedstawienie dodatkowej dokumentacji na temat stanu zdrowia i funkcjonowania dziecka.

Opinie wydajemy

na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, ktorej dotyczy opinia.
Osoba, ktora składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.


Orzekamy o:

  • potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


 Orzeczenia wydajemy na pisemny wniosek rodziców, po dostarczeniu przez nich wymaganej dokumentacji.