Szanowni Państwo!

 

        25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.

       Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)              (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

      Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

      Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

      Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest "opiekunem" czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 110, 26-065 Piekoszów, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Administrator, jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie dwóch zapisów RODO:

  • Art. 6, ust. 1, lit. a - zgody osoby na przetwarzanie danych - np. gdy chcą Państwo skorzystać z oferty naszej Poradni, biorąc udział w badaniach lub występując jako opiekunowie, ujawniają Państwo swoje dane niejako automatycznie podczas przebiegu tych spotkań. Muszą mieć Państwo świadomość tego faktu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.
  • Art. 6, ust. 1, lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - czyli np. wydania opinii, zaświadczeń itp. obowiązki wynikające z przepisów prawa. Abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy te każą nam przetwarzać niektóre dane osobowe. Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku z korzystaniem z usług. Wiąże się z tym szereg czynności przetwarzania danych, jak np. organizacja zajęć lub badań czy też wydanie opinii. Należy jednak pamiętać o tych czynnościach jakimi jest choćby informowanie Państwa o nowych usługach – takie przetwarzanie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej (obowiązku) i dlatego wymaga Państwa zgody. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz.U. z 2013r., poz. 199).

 Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy i przepisów prawa, które  o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład czas korzystania z usług poradni oraz dodatkowy okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

 Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 Państwa dane osobowe przetwarzane w Szkole mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa (np. organy kontroli lub sądy).

 W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (automatycznego podejmowania decyzji).

 Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Poradni może zatem być dobrowolne lub wynikać        z obowiązku prawnego. Najczęściej podawanymi przez Państwa dobrowolnymi danymi osobowymi są numer telefonu, adres e-mail lub adres do korespondencji. Służą na do łatwiejszego powiadomienia Państwa o pilnych     i ważnych sprawach. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie nagłych wypadków.