Informacja o programie Nazwa programu – ERASMUS +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”; Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r. Wartość projektu – 207 386 EURO Koordynator Projektu: Powiat Kielecki Partnerzy: - Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie; - Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku; - Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie; - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia; - Innovation Frontiers IKE – Grecja; - Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja Cel główny projektu: wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT. Cele szczegółowe projektu: - poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE; - wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki; - poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów; - zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE, udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą. Działania: - zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych; -zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestników z 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji; - opracowanie poradnika dla nauczycieli; - opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego; - przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli. Oddziaływanie i korzyści długoterminowe: - zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE; - zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE; - zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich; - podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektów zakresie wspierania uczniów o SPE; -zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli; - podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE; - zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.